Prava i obaveze iz Opštih uslova popravke vozila marke Hyundai tiču se međusobnih odnosa između izvođača i naručioca radova. Izvođač radova je preduzeće koje je navedeno u Radnom nalogu kao ovlašćeni servis za vozila Hyundai. Naručilac naloga je korisnik usluga koji potpiše Radni nalog.

PREDAJA VOZILA IZVOĐAČU

Prilikom predaje vozila potrebno je ispuniti Radni nalog sa napomenama korisnika usluga odnosno Naručioca. Prilog Radnog naloga su Opšti uslovi popravke. Smatra se da je Naručilac upoznat i da je saglasan sa Opštim uslovima popravke kada potpiše radni nalog.

 

RADNI NALOG

Prilikom preuzimanja vozila od Naručioca, Izvođač radova unosi sve predviđene radove u Radni nalog. U slučaju da se u toku radova ustanovi da je neophodno obaviti dodatne radove, Izvođač radova mora pre početka radova da obavesti i dobije saglasnost Naručioca. Saglasnošću se smatra potvrda dobijena usmenim putem, putem telefona, SMS porukom, elektronskom poštom. U slučaju usmene saglasnosti u radni nalog se upisuju detalji poziva (datum i vreme) kojim je Naručilac dao saglasnost Izvođaču.

 

PREUZIMANJE ODGOVORNOSTI ZA VOZILO

Prilikom preuzimanja vozila od Naručioca, Izvođač na Radnom nalogu ili dodatnom obrascu koji je njegov sastavni deo (Kontrolni pregled vozila) označava eventualna oštećenja, broj pređenih kilometara i količinu goriva u rezervoaru. Izvođač do predaje vozila odgovara naručiocu za vozilo, svaku štetu koja nastane na vozilu za vreme od preuzimanja do isporuke Naručiocu, pod uslovom da se šteta nastala na vozilu može pripisati u krivicu Izvršiocu. Izvođač ne odgovara za stvari ili dragocenosti ostavljene u vozilu osim u koliko nisu popisane i zabeležene u Radnom nalogu na zahtev Naručioca.

 

PROCENA TROŠKOVA POPRAVKE

U koliko Naručilac traži procenu troškova popravke, Izvođač je dužan da napravi procenu u vidu Predračuna. Procena troškova je besplatna za manji obim popravke koji ne zahteva fizički ili dijagnostički pregled vozila. Ovakav predračun se sačinjava na osnovu predviđenih rezervnih delova po zvaničnom cenovniku Izvođača i na osnovu normativa za pomenute usluge. Ako naručilac zahteva preciznu i za Izvođača obavezujuću procenu troškova ili Izvođač proceni da nije moguće sačiniti informativnu ponudu bez fizičkog pregleda vozila, vrši se prethodni dijagnostički pregled vozila. U slučaju da Naručioc ne prihvati ponudu Izvršioca, odnosno do popravke ne dođe, dužan je da Izvršiocu plati troškove izrade ponude popravke prema Tarifniku kompanije.

 

POPRAVKA VOZILA
Popravka vozila se izvodi u skladu sa naručenim radovima upisanim u Radnom nalogu. Izvođač se obavezuje da će radove izvršiti u skladu sa uputstvima proizvođača vozila i u dogovorenom vremenu.

Ako se tokom popravke ustanovi da su neophodni dodatni radovi, Izvođač je obavezan da o tome odmah obavesti Naručioca. Dodatni radovi se vrše na osnovu dobijene saglasnosti Naručioca. U slučaju da Naručioc ne da saglasnost, a Izvođač smatra da je time ugrožena bezbednost učesnika u saobraćaju, on mora Naručioca na to upozoriti prilikom predaje vozila, a upozorenje zabeležiti u Radnom nalogu. Ovim se Izvršioc obezbeđuje od moguće odgovornosti za nastalu štetu, koja bi nastala kao posledica neizvršenih radova.

Prilikom zamene rezervnih delova, Izvođač je dužan da Naručiocu ponudi da preuzme zamenjene delove, osim u slučaju da se menjaju delovi koji su pod Garancijom. Ako Naručioc ne želi da preuzme delove, Izvršioc uništava delove u skladu sa propisima Republike Srbije o Upravljanju otpadom.

 

GARANCIJA ZA REZERVNE DELOVE

Za nove Hyundai rezervne delove i dodatnu opremu, prodatu i ugrađenu u vozila Hyundai u ovlašćenom Hyundai servisu važi garancija određena zakonom. Garantni rok počinje da teče od dana kada Izvođač preda vozilo Naručiocu (datum izvršenja prometa). Naručilac radi priznavanja garancije za rezervne delove ili dodatnu opremu prilaže račun. Na osnovu priloženog računa, Naručiocu se odobrava besplatna opravka odn. zanena rezervnog dela i besplatna usluga zamene.

Garancija na rezervni deo ili dodatnu opremu se Naručiocu ne priznaje u sledećim slučajevima:

  • Ako nisu prodati ili ugrađeni od strane ovlašćenog Hyundai servisa,
  • Ako nisu ugrađeni ili se ne održava u skladu sa uputstvom proizvođača,
  • Ako se koriste na način i u svrhe koje nisu predviđene uputstvom za upotrebu (preopterećenje, prerada, itd...),
  • Ako se radi o normalnom habanju, odnosno trošenju usled upotrebe delova koji trošenjem obavljaju svoju funkciju,
  • Ako se radi o posledicama spoljnih uticaja (mehaničkih ili hemijskih oštećenja),
  • Ako se radi o nemaru ili zloupotrebi.


PREUZIMANJE VOZILA I LEŽARINA

Naručilac se obavezuje da će preuzeti vozilo odmah nakon primanja obaveštenja o završetku radova, odnosno najkasnije u roku od tri radna dana. Obaveštenje Naručiocu može biti usmeno, telefonski, SMS porukom ili u pisanoj formi. U slučaju usmenog ili telefonskog obaveštenja u Radni nalog se upisuju podaci o datumu i vremenu obaveštenja. Ležarina će početi da se obračunava i u slučaju da Naručilac u roku od 3 dana ne da saglasnost za izvršenje radova prema izrađenoj ponudi Izvođača ili ne izvrši preuzimanje vozila koje se nalazi na lokaciji poslovnog prostora Izvđača.

Cena ležarine je definisana Tarifnikom kompaije.


PLAĆANJE RAČUNA

Izvođač izdaje račun nakon završetka radova na vozilu. Račun dospeva na plaćanje u momentukada naručilac preuzima popravljeno vozilo, osim u koliko je sa Naručiocom drugačije dogovoreno. Do izvršenja plaćanja Izvođač polaže pravo zadržavanja (retencija) na vozilu koje je popravio. Bez obzira na to Izvođač ovim ne isključuje naplatu potraživanja sudskim putem, kao i naknadu eventualne štete.

www.hyundai.co.me koristi kolačiće i poštuje vašu privatnost! Kolačiće koristimo u razne svrhe kao što su funkcionalnost web stranice, što bolje korisničko iskustvo, integracije s društvenim mrežama. Nastavljajući svoju posetu na našoj web stranici, pristajete na to da koristimo kolačiće, ali ne i lične podatke.